Žymūs žmonės

 

Genrikas Bezumavičius

Aviacijos leitenantas
    Gimė 1896 rugpjūčio 12 d. Klovainiuose. 1919 savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą. Pasiųstas į specialiąją komandą. 1922 dėl ligos paleistas į dimisiją. Ūkininkavo. 1944 pasitraukė į vakarus. Mirė 1964, JAV.

  

 

Vytautas Bičiūnas

Dramaturgas, prozininkas, dailininkas, teatralas, pedagogas.
     Gimė 1893m rugsėjo 1 d. Klovainiuose. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Kazanės meno mokykloje. Baigęs studijas kiek laiko gyveno Rusijoje. Dirbo Petrapilio lietuvių komitete ir ''Lietuvos balso''redakcijoje.1918 m.sugrįžo į nepriklausomą Lietuvą, įsitraukė į jos kultūrinį gyvenimą. Bendradarbiavo  „Vilkolakio“ ir „Tautos“ teatruose. Savo lėšomis Įsteigė „Vyties“ teatro grupę Kaune, 1931 - „Žvaigždikio“ teatrą ir jam vadovavo. Parengė studiją „Liaudies teatras“. Paskelbė straipsnių ir recenzijų. Būdamas profesionalus dailininkas, dirbo daugiausia bažnytinio meno ir scenografijos srityse. Aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomenės ir politikos gyvenime.
1939 įkūrė Oro skautų draugovę.
1941 suimtas, 1942 sušaudytas Sosvos lageryje.

 

 

 

Stasys Černiauskas

Steigiamojo Seimo narys (1922 03 14 – 1922 11 13).
Gimė 1882 m. gruodžio 2 d. Bešonių k. Kilęs iš valstiečių šeimos (tėvai turėjo apie 22 ha žemės).
Iki 1896 m. mokėsi tėvų namuose, vėliau pradžios liaudies mokykloje.
Gyvendamas tėvų ūkyje buvo įsitraukęs į lietuviškos spaudos platinimo veiklą.
1904-1905 m. Rusijos – Japonijos karo dalyvis. 1910 m. grįžo į Lietuvą, vertėsi staliaus ir dailidės amatu. 1910-1918 m. dalyvavo įvairių lietuviškų draugijų ir organizacijų veikloje, buvo renkamas į savivaldos organus.
Priklausė LKDP. Kandidatavo į Steigiamąjį Seimą, bet išrinktas nebuvo. K. Bizauskui atsisakius mandato, nuo 1922 03 14 Steigiamojo Seimo narys.
Mirties data nežinoma


 

 Ada Korsakaitė – Sutkuvienė

Dailininkė.
     Gimė 1931 lapkričio 1d.  Klovainiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Studijavo meną Los Andželo Nekalčiausios širdies kolegijoje. Baigusi studijas dirbo  monumentaliosios dekoratyvinės dailės, vėliau - knygų iliustracijos, o nuo 8-to dešimtmečio - „pluoštinio meno“ srityje.

 

 


Aloyzas Ragulskis

Inžinierius – mechanikas, technikos mokslų daktaras.
    Gimė 1932 m. Klovainiuose. 1955 baigė Kauno politechnikos institutą. Paskelbė mokslinių straipsnių apie melioracijos darbų mechanizavimą, taikomąją gruntų mechaniką. Mirė 1974 m.

 

 

Kazimieras Ragulskis

Inžinierius – mechanikas, profesorius, akademikas.
    Gimė 1926 spalio 15 Klovainių miestelyje. 1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1963 m. apgynė daktaro disertaciją. Paskelbė 1700 išradimų bei patentų, parašė  ir išleido 23 monografijas, daugiau kaip 500 mokslo straipsnių, redagavo per 110 mokslo leidinių. Lietuvoje sukūrė precizinės vibrotechnikos ir vibromechanikos mokslinę mokyklą.

 

Danas Ridikas

Fizikos mokslų daktaras, mokslininkas.
   Danas Ridikas gimė 1972 m. Klovainiuose. 1990 m. baigęs Pakruojo r. Rozalimo vidurinę mokyklą aukso medaliu, įstojo Į Vytauto Didžiojo universitetą, Fizikos matematikos fakultetą. 1994 m.suteiktas fizikos bakalauro laipsnis su šalutine matematikos specializacija (su pagyrimu). Mokslus tęsė Bergeno universitete (Norvegija), įgijo teorinės branduolio fizikos magistro laipsnį (su pagyrimu). Apsigynus magistro laipsnį stažavosi Nilso Boro institute (Danija) bei Čalmerso Technologijos Universitete (Švedija). 1997m. buvo priimtas Į Kano universiteto doktorantūrą, kurią teko atlikti nacionalinėje GANIL laboratorijoje (Prancūzija). 1999 m. Danui Ridikui suteiktas Kano universiteto eksperimentinės ir teorinės fizikos daktaro laipsnis (su pagyrimu).Tuo pačiu metu, atliekant doktorantūros studijas Prancūzijoje, dar studijavo Centriniame Europos universitete Vengrijoje, kur 1999m. buvo suteiktas aplinkos mokslų ir politikos magistro laipsnis (pripažintas Mančesterio universitete, Anglija). Nuo 2000-ųjų Danas Ridikas dirbo Prancūzijos Atominės energetikos departamente moksliniu bendradarbiu, kur 2005m. tapo skyriaus vadovu. 2007 m. Danui buvo įteikta Lietuvos valstybinė premija už mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą.
   Nuo 2008-uju Danas Ridikas yra Tarptautinės Atominės Energijos Agentūros (TATENA) darbuotojas (Austrija), kur kuruoja tarptautinius projektus susijusius su moksliniu tyrimu reaktorių  panaudojimu ir pritaikymais taikiems tikslams. 2010 m. Danas,  norėdamas paskatinti moksleivius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, žingeidumo, aktyvaus dalyvavimo mokyklos bendruomenės veikloje, įsteigia trijų lygių premijas.  
Danas Ridikas yra vedęs, augina 2 sūnus ir  dukterį.

 

 

 Adomas Trumpis

Dievdirbys.
   Gimė apie 1845 m. Klovainiuose (Pakruojo r.). išsikėlęs į Steigvilius vertėsi dievdirbio ir kryždirbio amatais. 1926 m. su šeima emigravo į Braziliją. Mirė 1962 m. 

 

 


Elena Židonytė – Žekienė

Aktorė.
    Gimė 1937 spalio 20 d. Klovainiuose. Baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Aktorės karjerą pradėjo1958 m. Kauno  jaunojo žiūrovo teatre, vėliau vaidino Kauno dramos teatre. Nuo 1963 m. Kauno lėlių teatro aktorė.
Lėlių teatre sukūrė daugiau kaip 50 vaidmenų. Režisavo 4 spektaklius.

 


 

Kazimieras Gasčiūnas

    Kunigas, monsinjoras, kanauninkas, jubiliatas. Telšių vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkAS, Vyskupijos kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys, Telšių vyskupijos tribunolo teisėjas, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas.
Gimė 1926 m. kovo 4 d., Klovainiuose. Mirė 2009 m.
    Mokėsi Žiurkių ir Rozalimo pradinėse mokyklose, Panevėžio prekybos mokykloje, Panevėžio, Kauno ir Šiaulių gimnazijose. 1947 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1951 m. rugsėjo 23 d. buvo pašventintas kunigu. Dirbo vikaru Tauragėje, Telšiuose; klebonavo Tenerių, Pikelių, Vaiguvos, Švėkšnos, Telšių, Mažeikių, Plungės parapijose. Dirbo Kauno šv. Juozapo parapijos altarista su vikaro teisėmis. Vyskupo buvo paskirtas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru. 1965m. paskirtas Telšių katedros kapitulos kanauninku. 1988-1989 m. dirbo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijoje dėstytoju.  1989 m. Vyskupui Antanui Vaičiui atkūrus Telšių kunigų seminariją, paskirtas jos rektoriumi.  1990 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė jam monsinjoro titulą.