Skelbimai

Klovainių Švč. Trejybės parapijos Šv. Onos ir Šv. Joakimo atlaidai
Liepos 24d. Šv. Mišios aukojamos: 10.00val. ir 12.00val.
(po 12.00val. Šv. Mišių, einama Eucharistinė procesija bažnyčios šventoriuje)
Parapijos klebonas, kun. Tomas Kedušis.

 

Gegužės mėnuo bažnyčioje yra skiriamas Švč. M. Marijos garbei.

Gegužinės pamaldos šiokiadieniais po 17.00val Šv. Mišių. Sekmadieniais po 12.00val. Šv. Mišių.

Gegužės 23d. 17.00val. vakaro Šv. Mišių metu, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas teiks Sutvirtinimo sakramentą. Noriu pakviesti bendrai maldai visus Klovainių tikinčiuosius su vyskupijos ganytoju.

Parapijos klebonas, kun. Tomas Kedušis.

                                                                  Mielieji,

    Liturginiame maldyne parašyta, kad ,,eidami kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš jo kantrumo, aukos ir meilės dvasios. Atlaidai gaunami už ėjimą ir mąstymą. Jokie poteriai neįsakomi nei prie atskirų stočių, nei pabaigoje“.

    Alksniupių pagrindinės mokyklos mokiniai buvo pakviesti Gavėnios laikotarpio maldai ,,Kryžiaus kelias“, kurią atliko neįprastu būdu. Kiekvienas mokinys išsitraukė akmenuką su kryžiaus kelio stoties numeriuku ir turėjo parašyti (o paskui su iliustracija ir pristatyti) savo, kaip XXI amžiaus jaunuolio, pamąstymus apie šią stotį, ką ji kalba jam, kaip ją supranta, apie jos prasmę. Mokinių darbai sužavėjo, nes buvo išsakomos ir gilios teologinės įžvalgos, ir kasdieniniai pamąstymai, ir nuoširdus prasmės ieškojimas. Norėčiau jų mintelėmis pasidalinti su visais parapijiečiais, pasidžiaugti tyromis ir šauniomis vaikų sielomis, ateities Lietuvos statytojų mintimis, mūsų jaunimo įžvalgumu...

 1. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti. Nekaltą Žmogų – Dievą norintieji prikalti prie kryžiaus buvo visiškai nesąžiningi. Jis nebuvo nusipelnęs to, ką patyrė, išgyveno. Jo vietoje niekada nebūčiau prisiėmusi kitų žmonių nuodėmių. Bet esu dėkinga už atpirkimą.
 2. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių. Manau, kad ši stotis apie tai, kaip medinis kryžius – mūsų nuodėmės slegia pečius ir Jėzus nuo jų kenčia skausmą.
 3. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi. Visada reikia padėti kitiems, kai jiems yra sunku gyvenime, nes jie gali suklupti. Be to, ir pačiam ne visada lengva. Bet reikia padėti.
 4. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną. Net ir dabar, kai viskas taip nuvertėję, Motinos meilė visada lieka svarbiausia. Jėzaus veidas nušvito pamačius Mariją, nes jis žinojo, kad Mama jį myli ir niekada nepaliks bėdoje.
 5. Simonas Kirenietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių. Reikia padėti saviems ir atlikti mums skirtus darbus. Esmė ta, kad turime padėti vieni kitiems, nes gyvename su kitais ir nežinome, kas, kada, kam gali nutikti. Gal ir mums reikės kitų pagalbos.
 6. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą. Aš manau, kad kai kitam padarai ką nors gera, padedi, tai ir atsilyginama, jauti vidinį džiaugsmą, pasididžiavimą. Kai Veronika nušluostė Kristui veidą, jai jis padovanojo savo atvaizdą drobulėje.
 7. Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą. Kaip ir tu, Jėzau, antrą kartą suklupai po sunkia kryžiaus našta, bet vėl atsikėlei, taip ir mes po sunkaus krūvio arba tragedijos po truputį atsikeliame, nusiraminame ir vėl gyvename.
 8. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris. Jėzus parodė, kad reikia padėti visiems. Visi žmonės turi būti geri vieni kitiems. Kiekvienas iš mūsų neturi galvoti vien tik apie save, bet užjausti kitus, būti geras, būti kaip Jėzus.
 9. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą. Niekada negalima pasiduoti, kad ir kokia bėda būtų parklupdžiusi. Vėl turime atsikelti ir eiti pirmyn. Jėzus Kristus nepasidavė: suklupęs pakilo vėl.
 10. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius. Suprantu, kad Jėzus kentėjo tik dėl mūsų klaidų. Man dėl to dabar taip gėda, kaip ir Tau buvo gėda, kai Tu stovėjai nuogas tarp žmonių. Jaučiuosi kaltas, nes Tu turėjai iškentėti už visas klaidas, kurias aš padariau. Dėl to nebedarysiu jokių nuodėmių. Mano manymu, jeigu aš būčiau buvęs Tavo vietoje, man būtų gėda ne dėl to, kad buvau nuogas, bet dėl to, kad aš padėjau visiems šiems žmonėms, o jie mane už tai pažemino visų akivaizdoje ir nužudė.
 11. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus. Jį prikalė prie kryžiaus pasmerkdami didžiuliam skausmui, o tikrą nusikaltėlį Barabą paleido. Tai neteisingas pasmerimas mirčiai.
 12. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus. Aš manau, kad žmogus turi gailėtis už savo nuodėmes, nes jis jas padaro ir reikia prisipažinti, o nekaltinti kitus. Jėzus gailisi gerųjų, bet ir prisidirbusiems atleidžia, priima juos į Dangų.
 13. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus. Dieve, nors tu esi amžinas, bet leidai savo kūnui numirti taip, kaip mirsime kiekvienas iš mūsų, tavo kūrinių. Tavo mokinys Jonas, Motina Marija ir Jeruzalės gyventojas, kuris sutiko paaukoti savo šeimos kapą tau, nuėmė tavo kūną paskutiniam patarnavimui, paskutinei kelionei šaltan rūsin.
 14. Viešpatį Jėzų laidoja. Baisu ir galvoti apie tai, kad nekaltas kentėjo ir numirė ant kryžiaus. Tik didelis džiaugsmas apima žinant, kad Kristus prisikėlė bei tapo ne pažemintas, bet žinomas visame pasaulyje. Ir man dabar padeda.

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.

Išdėliodami akmenukus sudėjome sunkų ir akmenuotą Kryžiaus kelią. Bet kiek šviesos ir išminties jaunose širdelėse...

 Klovainių parapijos klebonas kun. teol. lic. T.Kedušis

Gavėnios rekolekcijos kovo 13d.  Šv. Mišios 10.00val. Gačionių bendruomenės namuose;

                                                      Šv. Mišios  12.00val. Klovainių bažnyčioje.

Kovo 20d. Viešpaties kančios (VERBŲ) sekmadienyje:

Šv. Mišios Gačionių bendruomenės namuose 10.00val. Klovainių bažnyčioje 12.00val.

Kovo 24d. Didysis ketvirtadienis.  Šv. Mišios 17.00val.

Kovo 25d. Didysis penktadienis, Kristaus kančios pamaldos 17.00val.

Kovo 26d. Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 20.00val.

Kovo 27d. Kristaus prisikėlimas. Velykos. Šv. Mišios 8.00val.

Kovo 28d. Antroji Velykų diena. Šv. Mišios 12.00val.

 

                        

                                Mielieji,

 

   Po šios baltos ir tikros lietuviškos žiemos jau visi išsiilgome žalio ir žydinčio pavasario, gamtos ir jausmų pabudimo, džiaugsmo, švenčių ir sėkmingų darbų...

 

   Didžioji savaitė priminė, kad gavėnia – kelias ne į kryžių ir mirtį, bet į garbingą Prisikėlimą – Velykas. Tai laikas, kai mūsų Aš mažėja, o Kristus – didėja.

 

   Tegul šventosios VELYKOS būna kaip Kristaus prisikėlimas Jumyse, širdies atsivertimas, šviesos artimui nešimas ir sustiprinimas, darbų pradžia, ramybės, santarvės ir vilties įsižiebimas... Būkime viltingi širdimi, žodžiais, siekiais ir darbais. Teatgimsta Jūsų sielos.

 

   Džiugių ir prasmingų Šv. Velykų Jums linki parapijos klebonas, kun. T.

Kedušis, Aleliuja!

 

Didžiosios Šv. Velykų savaitės Šv. Mišių tvarka:

Kovo 30d. Didysis Pirmadienis. Šv. Mišios 17.00val.

Kovo 31d. Didysis Antradienis. Šv. Mišios 17.00val.

Balandžio 1d. Didysis Trečiadienis. Šv. Mišios 17.00val.

Balandžio 2d. Didysis Ketvirtadienis. Šv. Mišios 17.00val.

Balandžio 3d. Didysis Penktadienis. Kristaus kančios pamaldos 17.00val.

Balandžio 4d. Didysis Šeštadienis. Velyknaktis. 20.00val.

Balandžio 5d. Velykos. Šv. MIšios 8.00val.

 

                                     ***

               

  Adventas - kelias pas Tėvą. Adventas - laukimas To, kuris buvo pranašautas ir yra laukiamas, kuris turi ateiti. Visa žmonijos istorija - tai jo atėjimas. Jis ateis - ir baigs visa tuomet, kai Tėvo planuose visa bus pasiekę savo kelio pabaigą: Tada žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia galybe ir garbe… atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Adventas - Viešpaties atėjimo laukimas. Adventas - gyveni­mas, suprastas, kaip kelionė pas Tėvą. Savos pilnatvės laukimas. Darbštus, rimtas ir kupinas pasitikėjimo laukimas…

                      Būtent šiuo laikotarpiu Bažnyčia pradeda naujuosius liturginius metus.

 

Lapkričio 30d. -  I Advento sekmadienis. 12.00val. Šv. Mišių metu šventinami Kalėdaičiai.

Gruodžio 21d. - IV Advento sekmadienis. REKOLEKCIJOS.

                           Šv. Mišios Gačionių bendruomenės salėje - 10.00val.

                           Šv. Mišios Klovainių bažnyčioje - 12.00val.

Gruodžio 24d. - Kūčios. Piemenėlių Šv. Mišios - 21.00val.

Gruodžio 25d. - Kristaus Gimimas (Kalėdos).

                           Šv. Mišios Gačionių bendruomenės salėje - 10.00val.

                           Šv. Mišios Klovainių bažnyčioje - 12.00val.

Gruodžio 26d. - II Antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios - 12.00val.

Gruodžio 31d. - Šv. Mišios - 17.00val.

Sausio 1d. - Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios - 12.00val.

Sausio 4d. - Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai).

                    Šv. Mišios Gačionių bendruomenės salėje - 10.00val.

                    Šv. Mišios Klovainių bažnyčioje - 12.00val.

 

  Šventieji nedaro stebuklų. Juos sutinkame prasilenkdami gatvėse, praleisdami tarpduryje, matome pro savo namų langus… tokius paprastus ir kartu kažkuo ypatingus: žmones, besistengiančius, kad kažkas jų ir kitų gyvenime būtų švariau, garbingiau, kad būtų atleista ir paguosta, kad būtų pamirštos skriaudos. Jau pats tų žmonių gyvenimas yra stebuklas.

  Mes gerai suprantame, tiesa, kartais po laiko, kad savo tarpe turėjome šventųjų, todėl ir ši didelė Visų Šventųjų iškilmė natūraliai pereina į mūsų mirusiųjų paminėjimą - Vėlines, ir tada, žvelgdami į ant kapo uždegtos žvakės liepsnelę,  galbūt kartais irgi pagalvokime… apie save pačius.

                                      

        Lapkričio 1d. Visi Šventieji. Šv. Mišios:  Gačionių bendruomenės salėje: 10.00val.

                                                                                              Klovainių bažnyčioje: 12.00val.

        Lapkričio 2d. Vėlinės. Šv. Mišios:            Gačionių bendruomenės salėje: 10.00val.

                                                                                              Klovainių bažnyčioje: 12.00val.

        Vėlinių aštuondienį, meldžiamasi už mirusius aukotojų intencijomis įprastu metu.

                                                                                          

                                                                                                                 Parapijos klebonas

Pamaldų tvarka Klovainių parapijoje švenčių dienomis

Balandžio 13 d. Verbos/Kristaus Kančios sekmadienis/.

Rekolekcijos

Nuo 11 .00 val. klausoma išpažinčių

12.00 val šventinamos verbos,procesija, Šv. Mišios

13.30 val. šventinamos verbos, šv. Mišios Gačionių bendruomenės salėje.

Balandžio 17 d. Didysis Ketvirtadienis

17.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios

Balandžio 18 d. Didysis Penktadienis

17.00 val.  Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 19 d. Didysis Šeštadienis

17.00 val. Velykų vigilijos pamaldos, šv. Mišios

19.00 val. Velykų vigilijos pamaldos, šv. Mišios Gačionių bendruomenės salėje.

Balandžio 20 d. Šv. Velykos

8.00 val. Velykų procesija ir šv. Mišios

Balandžio 21 d. 2-oji Šv. Velykų diena

12.00 val. šv. Mišios

 

ŠV. JONO BOSKO RELIKVIJŲ PILIGRIMINĖ KELIONĖ ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE 2014 M. KOVO 13 – 14 D.

 

   Bažnyčioje nuo pat ankstyvųjų laikų gyvavo paprotys susiburti draugėn maldai prie tikėjimo liudytojų, kankinių kapų. Šio papročio senumą mums primena katakombos – kapinės, priglaudusios daugybę Kristaus išpažinėjų kūnų, ir sykiu krikščionių maldos vieta. Žodžio „relikvija“ prasmė paprasta. Tai lotynų kalbos žodis, reiškiantis „liekanas“ arba „palaikus“. Krikščionybė pripažįsta trijų rūšių relikvijas. Labiausiai gerbiamos vadinamosios „I laipsnio relikvijos“ – paties šventojo palaikai ar jų dalys. „II laipsnio relikvijomis“ laikomos šventojo drabužių dalys ar kiti jam artimi daiktai. „III laipsnio relikvijų“ garbingumas kyla dėl jų sąlyčio su „I laipsnio relikvijomis“. Tai įvairūs daiktai (pvz., audeklo gabalėliai), kuriais buvo tiesiogiai paliesti šventojo palaikai. Šventųjų relikvijos – tai iškalbingi ženklai, mums, gyviesiems, liudijantys žmogaus trapumą ir sykiu – tai iškovotos geros kovos, tai meilės pergalės ženklai. Priešingai nei mano nūdienos visuomenė, Dievas visada renkasi tai, kas silpna, idant sutrikdytų galinguosius.

   Šv. Jono Bosko relikvijų viešnagė Šiaulių vyskupijoje yra istorinis įvykis ir kartu konkreti proga iš arčiau susipažinti su šio šventojo gyvenimu, jo atsidavimu jaunimo auklėjimui ir vertybių puoselėjimu jauno žmogaus širdyje, labai paprasta, bet iki šių dienų aktualia pedagogika. Šių relikvijų piligrimystė per visą pasaulį prasidėjo 2009 m. balandžio 25 d. Turine (Italija). Daugybė tikinčių žmonių turi galimybę susiburti prie šv. J. Bosko relikvijų, pasimelsti, apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą, prašyti šventojo užtarimo, kad Dievas suteiktų gausių dvasinių malonių. Taip pat šios kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti reikšmingą sukaktį: prieš 200 metų gimęs J. Boskas – tai sėkla, iš kurios išaugo didžiulė giria. Jo gimimo jubiliejus bus švenčiamas 2015 rugpjūčio 16 d.

 

                                                      KĄ PAMATYSIME?

   Kun. J. Bosko relikvijos yra saugomos urnoje. Jos sudėtos į vaško statulą, kuri yra tiksli Italijoje Turino Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikoje, esančios statulos kopija. Statula – skulptoriaus Gabriele Garbolino darbas, o liturginių rūbų, kuriais figūra aprengta, autorė – sesuo Anna Scaglia FMA. Statulos veidas yra kitą dieną po kun. Jono Bosko mirties pagaminto jo atspaudo kopija. Taigi, supraskime, tai kas matoma, nėra visas šventojo kūnas ir net ne kun. J. Bosko „mumija“!!! Urnoje matyti aprašytoji vaško statula, o pastarosios viduje labai pagarbiai patalpintos šventojo relikvijos – kun. J. Bosko dešiniosios rankos kaulai. Dešine ranka šventasis jaunimo globėjas daugybę sykių yra laiminęs vaikus, geradarius, bičiulius ir kitus žmones, melsdamasis drauge su jais. Prie relikvijų artėsime pagarbiai ir su tikėjimu – ne taip lyg eitume į Lenino mauzoliejų Raudonoje aikštėje.....

   Urna pagaminta labai paprastai ir taip, kad būtų kuo geriau matoma iš visų pusių. Ji yra 199 cm. ilgio, 80 cm. pločio, 82 cm. aukščio ir sveria 570 kg. Urna vežama 280 kg. sveriančiu vežimu, o pagrindas, ant kurio ji pritvirtinta, sveria 450 kg. – taigi viskas sveria 1 300 kg.

 

                                         KĄ VEIKTI PRIE KUN. JONO BOSKO RELIKVIJŲ?

    Prie urnos galime išreikšti dviejų tipų pamaldumą - pagerbti relikvijas kartu su bendruomene, kai Dievo tauta arba atskiros tikinčiųjų grupės (vaikai, jaunimas, maldos grupės, kunigai, vienuoliai ir vienuolės) susirenka dalyvauti pamaldų liturgijoje arba privačiai, kai kiekvienas prieina prie relikvijų ir per šį regimą ženklą kreipia į Dievą savo prašymus, apgailestauja dėl paklydimų, meldžia atleidimo, nuoširdžiai dėkoja. Svarbu suvokti, kad malda visuomet turi būti kreipiama į Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, ir kad dėmesys, kurį skiriame šventiesiems bei relikvijoms, - tai krikščioniškas dėmesys prašant šventojo užtarimo. Ne šventieji daro stebuklus, o Dievas dėl šventųjų artumo. Štai čia slypi paslaptis, kaip urnos kelionė gali atnešti gausių dvasinių vaisių mums visiems ir visai Šiaulių vyskupijai. Taip pat primename, kad Šventasis Sostas yra suteikęs visuotinus atlaidus visiems, kurie įvykdę įprastinęs sąlygas pasimels prie relikvijų.

 

 

                                                                  PROGRAMA

 

KOVO 13 D.

15.00             IŠKILMINGAS RELIKVIJŲ SUTIKIMAS PRIE ŠIAULIŲ KATEDROS.

                      Pamaldos

                      Konferencija katedroje (Veda kun. Luca Barone SDB)

 

18.00             ŠV. MIŠIOS (aukoja Šiaulių vyskupas J.E. Eugenijus Bartulis ir kunigai)

                      Budėjimas jaunimui (pamaldos Šiaulių katedroje)

                      GALIMYBĖ APLANKYTI IR MELSTIS INDIVIDUALIAI VISĄ NAKTĮ

 

KOVO 14 D.

8.30               ŠV. MIŠIOS TIKINTIESIEMS IR MOKYKLŲ VAIKAMS.

9.30               IŠKILMINGAS IŠLYDĖJIMAS IŠ ŠIAULIŲ Į TELŠIŲ VYSKUPIJĄ.

 

 

                                                                                      Informacija parengė

Šiaulių vyskupijos kurija

 

 

Informacinis pranešimas apie Teisingumo ministerijoje pasirašytą susitarimą dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą tvarkos pakeitimo (2012 03 23)

2012 03 23 

Pranešimas spaudai

Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą pakeitimo.

Teisingumo ministerijos pateikti nuogąstavimai apie pasitaikančius piktnaudžiavimo atvejus dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų nepranešimo civilinės metrikacijos įstaigoms nustatyta ir iki šiol galiojusia tvarka vyskupų buvo rūpestingai ir išsamiai aptarti Lietuvos Vyskupų Konferencijos Plenarinių posėdžių metu, kuriuose buvo pritarta susitarimo pakeitimui ir naujo susitarimo bei naujos tvarkos nustatymo būtinumui.

Naujasis susitarimas numato, kad Katalikų Bažnyčios įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo Katalikų Bažnyčioje jos nustatyta tvarka privalės teisės aktų nustatyta tvarka pateikti civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą. Pranešimas galės būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. Jei pranešimas pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai turės būti perduodamas pranešimo originalas. Savo ruožtu civilinės metrikacijos įstaiga kas pusę metų registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu informuos vyskupijų kurijas apie jų teritorijoje sudarytas ir į valstybinę apskaitą įtrauktas Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas.

Šis susitarimas ne tik atleis jaunavedžius nuo iki šiol galiojusios prievolės patiems informuoti civilinės metrikacijos įstaigas apie Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas, bet ir pasitarnaus apsisaugoti nuo pasitaikančių įvairių piktnaudžiavimo atvejų, kurių padariniai sukeldavo nemažai negatyvų teisinių pasekmių.

Naujasis susitarimas įsigalios nuo šių metų birželio 1 dienos. Iki tos dienos bus parengti ir išplatinti parapijų kunigams nauji pranešimų formuliarai bei visų vyskupijų kunigai bus supažindinami su naujai įsigaliojusia tvarka, vyks pasirengimas šio susitarimo įgyvendinimui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas.