įstatų projektas

Klovainių bendruomenės įstatų projektas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Klovainių bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau, juridinis asmuo, kurio tikslas – burti ir vienyti bendruomenės gyventojus, koordinuoti bendruomenės veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2.  Teisinė forma – asociacija. Pavadinimas – Klovainių bendruomenė.

1.3.  Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.4.  Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.

1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.6.  Bendruomenė turi savo antspaudą, savo simboliką, atsiskaitomąsias, biudžetines bei valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose finansų įstaigose. Taip pat gali turėti valiutines sąskaitas bet kurios valstybės bankuose. Turi teisę vykdyti komercinę-ūkinę, finansinę bei organizacinę veiklą, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, juo naudotis, disponuoti ir valdyti.

1.7.  Bendruomenė yra ne pelno organizacija, kuri naudojasi juridinių ir fizinių asmenų parama, labdara ar kitokia Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama pagalbos forma. Bendruomenės lėšų šaltiniai: stojamasis nario mokestis; narių įmokos bendruomenės funkcijoms vykdyti; pajamos už renginių rengimą, kitas bendruomenės tikslams neprieštaraujančias paslaugas; fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; Europos Sąjungos institucijų, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos; gauta parama; kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; paveldėtas turtas; lėšos, gautos iš projektinės veiklos; skolintos lėšos; kitos teisėtai gautos lėšos.

1.8.  Bendruomenė savo santykius su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir kitokių teisėtai sudarytų sandorių forma.

1.9. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

 

 II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

2.1. Bendruomenė veikia pilietiškumo stiprinimo, socialinės apsaugos, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo, kultūros, kūrybos, švietimo, užimtumo, sporto, sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos propagavimo, visų socialinių grupių gerovės, aplinkosaugos stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo, neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo, vaikų, jaunimo ir senjorų aktyvumo skatinimo ir kitose srityse, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems bendruomenės įstatams.

2.2.  Bendruomenės veiklos tikslai:

2.2.1. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje;

2.2.2 burti ir vienyti Klovainių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus;

2.2.3. atstovauti bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
2.2.4. skatinti pilietinį aktyvumą, stiprinti narių organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;

2.2.5. siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, sportinius, ūkinius poreikius;

2.2.6. skatinti domėjimąsi savo krašto istorija;

2.2.7. siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

2.3.  Bendruomenės uždaviniai:

2.3.1. burti bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.3.2. organizuoti įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais;

2.3.3. bendradarbiauti su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis, politinėmis, verslo ir tarptautinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.3.4. dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;

2.3.5. ginti su bendruomenės veikla susijusias savo narių teises;

2.3.6. teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Bendruomenės nariams;


2.3.7. kurti gyvenamosios aplinkos vystymosi viziją;

2.3.8. įgyvendinti programas ir projektus, siekiančius skatinti toleranciją, įtrauktį, nediskriminavimą, tarpžinybinę partnerystę, socialinės atskirties mažinimą ir socialinį dialogą;

2.3.9. vykdyti visų socialinių grupių: vaikų, jaunimo, senjorų ir kitų poreikius tenkinančias veiklas;
2.3.10. skatinti ir palaikyti vietines žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos, užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitose srityse.

2.4.    Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius bendruomenė gali:

2.4.1. organizuoti susirinkimus, renginius, konkursus, seminarus, mokymus, konferencijas bendruomenės narius dominančiais klausimais;

2.4.2. vykdyti kultūrines veiklas, plėtojančias įvairias kultūros sritis ir partnerystę, rengti parodas, festivalius, koncertus, plenerus ir kitas įvairias meno formas;

2.4.3. organizuoti ir vykdyti sporto ir fizinio aktyvumo veiklas, tame tarpe sporto renginius, varžybas, užsiėmimus;

2.4.4. dalyvauti įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės supratimą, gerinant visuomenės informavimą ir skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklos sritis;

2.4.5. teikti paslaugas jaunimui bei organizuoti jaunimo užimtumo veiklas, teikti atviro jaunimo centro paslaugas;

2.4.6. teikti paslaugas vaikams ir šeimoms, tame tarpe organizuoti vaikų užimtumo veiklas,  teikti vaikų dienos centro paslaugas, organizuoti vaikų ir jaunimo stovyklas;

2.4.7. kurti visuomenės informavimo priemones, užsiimti spauda ir leidyba;

2.4.8. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams, teisės aktams bei bendruomenės veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5.    Bendruomenė turi teisę:

2.5.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti bendruomenės tikslus ir uždavinius;

2.5.2. būti ieškovu ir atsakovu teismuose, sudaryti taikos sutartis;

2.5.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

2.5.4. samdyti asmenis ir burti bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.5.5. remti asmenis ir neformalias grupes, siekiančias tikslų, susijusių su bendruomenės veikla;

2.5.6. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;

2.5.7. kurti bendruomenės ir aplinkinių gyvenviečių vystymosi viziją ir ją savarankiškai ar kartu su partneriais įgyvendinti;

2.5.8. steigti (būti steigėja) pagal teisės aktus registruojamus ir veikiančius ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;

2.5.9. gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, respublikinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, pagal įstatuose nurodytus bendruomenės lėšų šaltinius;
2.5.10. teikti labdarą ir paramą, steigti paramos fondus;

2.5.11. įstatymais nustatyta tvarka, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka bendruomenės tikslus ir neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

2.6. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 III.  BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

3.1.  Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/ar turintys nekilnojamąjį turtą, ir/ar dirbantys, ir/ar kaip kitaip susiję su bendruomenės teritorija, taip pat juridiniai asmenys, veikiantys bendruomenės teritorijoje. Bendruomenės teritorija apibrėžiama kaip Klovainių miestelis ir aplinkiniai kaimai.

3.2. Bendruomenės nariai turi būti padavę prašymą, sumokėję stojamąjį mokestį, mokantys kasmetinį nario mokestį.

3.3.  Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Vienas fizinis ir/ar juridinis asmuo visuotiniame narių susirinkime turi tik vieną balsą. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

3.4.   Bendruomenės narys turi teisę:

3.4.1. dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;

3.4.2. rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus;

3.4.3. teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;

3.4.4. dalyvauti bendruomenės veikloje, naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;

3.4.5. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą. 

3.4.6. bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.4.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, tarybos nutarimus;

3.4.8. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės  tikslus, įgyvendinti;

3.4.9. kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.

3.5.     Bendruomenės narys privalo:

3.5.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų priimtų visuotinio narių susirinkimo ar bendruomenės valdymo organo nutarimų;

3.5.2. tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą;

3.5.3. nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius. Nario mokestis mokamas už einamuosius metus;

3.5.4. visokeriopai remti ir stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir niekaip kitaip nekenkti jos interesams;

3.5.5. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.

3.6.    Stojantysis į narius fizinis asmuo pateikia prašymą tapti bendruomenės nariu valdymo organui raštu. Nauji nariai laikomi priimtais nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo momento.

3.6.1. Stojantysis į narius juridinis asmuo pateikia prašymą tapti bendruomenės nariu valdymo organui raštu, prašymas svarstomas artimiausiame tarybos susirinkime; prašymas priimamas ar atmetamas tarybos narių balsų dauguma. Nauji nariai laikomi priimtais nuo tarybos nutarimo priėmimo datos.

3.7.  Už bendruomenės narių sąrašo vedimą atsakingas bendruomenės tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.

3.8.     Bendruomenės nario narystė sustabdoma ar (ir) nutraukiama, jei narys:

3.8.1. raštu pareiškia norą išstoti iš bendruomenės;

3.8.2. be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 3 metus;

3.8.3. nesilaiko bendruomenės įstatų, visuotinio narių susirinkimo nutarimų;

3.8.4. diskredituoja bendruomenės vardą, jį menkina;

3.8.5. raštu pareiškia norą laikinai sustabdyti bendruomenės nario veiklą;

3.8.5. likvidavus ar reorganizavus bendruomenę.

3.9. Nutarimą dėl nario pašalinimo iš bendruomenės priima bendruomenės taryba, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui. Jeigu narys be pateisinamos priežasties neatvyksta į tarybos susirinkimą, klausimas sprendžiamas jam nedalyvaujant. Tarybos nutarimas dėl narystės gali būti apskųstas bendruomenės visuotinam narių susirinkimui.

3.10. Už didelius nuopelnus bendruomenei tarybos susirinkimo nutarimu bendruomenės nariui gali būti suteiktas bendruomenės nario garbės vardas. Garbės nariai turi visas bendruomenės nario teises, Bendruomenės garbės narys nemoka bendruomenės nario mokesčių, turi balsavimo teisę visuotiniuose bendruomenės narių susirinkimuose. Garbės nario statuso netenkama: raštiškai atsisakius garbės nario statuso, už teisės aktų bei šių įstatų pažeidimus.

 

IV. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

4.1.  Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kuriuos sudaro: visuotinis susirinkimas, taryba ir tarybos pirmininkas.

4.2.  Aukščiausias organas yra bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – bendruomenės taryba, vienasmenis valdymo organas - bendruomenės pirmininkas.

4.3.    Visuotinis narių susirinkimas:

4.3.1. tvirtina ir keičia bendruomenės įstatus;

4.3.2. 2 metų kadencijai renka bendruomenės tarybą; tarybą sudaro 7 nariai; 


4.3.3. visuotinis narių susirinkimas turi teisę nepasibaigus  tarybos kadencijai atšaukti iš tarybos jos narį,

į atšauktojo vietą išrenkant naują tarybos narį;

4.3.4. priima nutarimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

4.3.5. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

4.3.6. išklauso, įvertina ir tvirtina bendruomenės veiklos ir revizoriaus ataskaitas;

4.3.7. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

4.3.8. priima nutarimą dėl bendruomenės pertvarkymo (reorganizavimo) ar pabaigos (likvidavimo);

4.3.9. tvirtina bendruomenės ilgalaikes programas ir projektus, numato veiklos strategiją;

4.3.10.  3 metų kadencijai renka revizorių.

4.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

4.5.  Eilinis bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus, o neeilinis – esant būtinybei. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia taryba; neeilinį visuotinį susirinkimą sušaukti turi teisę taryba arba ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių.

4.6.  Informacija bendruomenės nariams apie susirinkimo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę perduodama iškabinant skelbimus skelbimų lentose ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo.

4.7.  Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ bendruomenės narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų šaukiamas pakartotinas visuotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo to, kiek narių jame dalyvauja. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 4.6. straipsnyje nustatytu būdu.

4.8.  Nutarimai susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimą, nurodytą įstatų  4.3.8. punkte, kuris priimamas ne mažiau, kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

4.9. Susirinkimui pirmininkauja tarybos pirmininkas ar susirinkimo metu išrinkti nariai. Susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo metu išrinktas sekretorius.
4.10. Tarp visuotinių narių susirinkimų bendruomenės veiklai vadovauja taryba.

4.11. Bendruomenės taryba:

4.11.1. šaukia visuotinį narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.11.2. tvirtina bendruomenės veiklos programą;

4.11.3. numato lėšų panaudojimo tvarką;

4.11.4. ieško lėšų bendruomenės veiklos finansavimui;

4.11.5. organizuoja bendruomenės veiklos programoje numatytus renginius;

4.11.6. priima nutarimus dėl bendruomenės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;

4.11.7. priima nutarimus skolintis pinigų iš kredito įstaigų;

4.11.8. steigia, reorganizuoja ir likviduoja ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (bendruomenės filialus ir atstovybes), tvirtina jų nuostatus; išklauso ir tvirtina bendruomenės steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;

4.11.9. stabdo bendruomenės pirmininko arba (ir) tarybos nario įgaliojimus;

4.11.10. sudaro komisijas, samdo ekspertus;

4.11.11. renka bendruomenės tarybos pirmininką;

4.11.12. svarsto, kaip įgyvendinti visuotinio narių susirinkimo patvirtintas prioritetines bendruomenės veiklos kryptis ir numato jų vykdymo būdus;

4.11.13. analizuoja bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;

4.11.14. sprendžia klausimą ir priima nutarimą dėl bendruomenės garbės nario vardo suteikimo.

4.11.15. sprendžia klausimą ir priima nutarimą dėl nario pašalinimo iš bendruomenės;

4.11.16. priima nutarimus dėl tapimo kitų visuomeninių organizacijų dalyviu;

4.11.17. priima nutarimus keisti buveinės vietą;

4.11.18. priima kitus nutarimus dėl bendruomenės veiklos bendruomenės narių pateiktais klausimais;

4.11.19. sprendžia klausimą dėl samdomų darbuotojų priėmimo bei atleidimo, samdomo aparato etatų, jų pareiginių instrukcijų ir darbo reglamento;

4.11.20. atsistatydinus Tarybai arba atsistatydinus ar atšaukus daugiau kaip 1/2 jos narių, per 1 mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 narių, šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą.

4.12. Taryba renkama 3 metų kadencijai.

4.13. Pavieniai tarybos nariai renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos neeilinio visuotinio susirinkimo metu.

4.14. Tarybą renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant tarybos narius, galimi du balsavimo variantai: atviras balsavimas arba balsavimas, kai kiekvienas susirinkime dalyvaujantis bendruomenės narys parengtame biuletenyje su kandidatų pavardėmis pažymi 7 kandidatus. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. 

4.15. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai ir bendruomenės narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

4.16. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

4.17. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendruomenės tarybą.

4.18. Bendruomenės taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.

4.19. Bendruomenės taryba, pasibaigus finansiniams metams, parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui paskutinių praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė  turi sudaryti sąlygas su šia  ataskaita  visiems susipažinti.

4.20. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

 4.21. Už bendruomenės tarybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia visuotinis susirinkimas.

4.22. Tarp tarybos narių susirinkimų veiklai vadovauja tarybos pirmininkas, remdamasis tarybos susirinkimų nutarimais.

4.23. Bendruomenės tarybos pirmininką renka ir atšaukia bendruomenės taryba.

4.23.1. Tarybos pirmininkas renkamas iš bendruomenės tarybos narių 3 metų laikotarpiui. Bendruomenės tarybos pirmininkas kartu yra ir bendruomenės pirmininkas.

4.23.2. Tarybos pirmininkas išrenkamas pirmame tarybos susirinkime, po visuotinio rinkiminio susirinkimo.

4.23.3. Tarybos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais, tarybos nutarimais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.

4.24. Bendruomenės tarybos pirmininkas:

4.24.1. vadovauja bendruomenės tarybos veiklai, ją organizuoja;

4.24.2. vykdo tarybos susirinkimo metu priimtus nutarimus:

4.24.2.1. bendruomenės vardu sudaro sutartis bei kitus sandorius, pasirašo bendruomenės dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas banko įstaigose; tvarko bendruomenės dokumentus valstybinėse įstaigose ir/ar kitose juridinėse institucijose;

4.24.2.2. atstovauja bendruomenę teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, bankuose, santykiuose su kitais juridiniais ar (ir) fiziniais asmenimis;

4.24.2.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja bendruomenės finansinę veiklą.

4.24.2.4. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, nustato samdomo aparato etatų sąrašą, tvirtina jų pareigines instrukcijas ir darbo reglamentą;

4.24.2.5. atstovauja bendruomenę  palaikant  ryšius  su  kitomis  organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;

4.24.3. teikia siūlymus bendruomenės tarybos susirinkimuose dėl bendruomenės veiklos;

4.25. bendruomenės taryba, visų tarybos narių balsų dauguma, nepasibaigus  bendruomenės tarybos pirmininko kadencijai, gali jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išsirinkti kitą bendruomenės tarybos pirmininką;


4.26. 1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės tarybos pirmininku, jis privalo atsistatydinti.

 

 

V. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

5.1.    Bendruomenės finansinę ūkinę veiklą tikrina bendruomenės revizorius. Bendruomenės revizorių 3 metų kadencijai renka visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Pasibaigus finansiniams metams, revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

5.2.  Revizorių atstatydina visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.

 

VI.  NUOSAVYBĖ. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

6. 1. Bendruomenės nuosavybę sudaro piniginės lėšos, vertybiniai popieriai, kilnojamas ir nekilnojamas turtas. Turtą bendruomenė valdo ir tvarko pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.

6.2. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai bei kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Minėtas turtas gali būti įsigytas iš bendruomenės lėšų, taip pat gautas panaudos, dovanojimo, paveldėjimo, labdaros, paramos ar kitokiu teisėtu būdu.

6.3.  Bendruomenės turtą sudaro:

6.3.1. bendruomenės narių stojamasis, nario mokestis bei savanoriški įnašai, kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas;

6.3.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.3.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.3.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;

6.3.5. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

6.3.6. pajamos iš bendruomenės ūkinės komercinės veiklos;

6.3.7. palikimai, pagal testamentą tenkantys bendruomenei;

6.3.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

6.4.    Bendruomenės lėšų naudojimas:

6.4.1. organizacinei veiklai finansuoti;

6.4.2. visuotiniams narių susirinkimams ir (ar) kitiems susitikimams organizuoti;

6.4.3. įvairiems mokymo kursams, seminarams, stovykloms organizuoti;

6.4.4. leidybai;

6.4.5. socialinėms paslaugoms, kultūrinei, sportinei veiklai organizuoti;

6.4.6. bendruomenės turtui įsigyti ar nuomoti;

6.4.7. atvykusiems svečiams išlaikyti;

6.4.8. ir kitoms įstatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.

 

VII.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 7.1. Įstatymų nustatyta tvarka bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.

7.2. Nutarimą dėl bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo, veiklos sustabdymo, nutraukimo bei tolesniojo turto naudojimo priima visuotinis susirinkimas. Bendruomenės taryba, vadovaudamasi visuotinio susirinkimo nutarimu, steigia, reorganizuoja ir likviduoja ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (filialus ir atstovybes).

7.3.  Bendruomenės taryba tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, išklauso ir tvirtina bendruomenės steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;

7.4. Filialai ir atstovybės vadovaujasi bendruomenės įstatais, savo nuostatais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

 

 

VIII. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1.  Bendruomenė įstatus keičia bendruomenės visuotinis narių susirinkimas dalyvaujančių narių balsų dauguma.

8.2.  Bendruomenės įstatai, ne vėliau kaip per šešis  mėnesius po bendruomenės susirinkimo, kuriame jie buvo patvirtinti, teikiami Juridinių asmenų registrui.

8.3.  Bendruomenės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

IX. BENDRUOMENĖS VEIKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

9.1. Bendruomenės veikla pasibaigia ir pertvarkoma įvertinus visas reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo sąlygas bei nustačius priežastis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

9.2. Bendruomenės veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:

9.2.1. bendruomenės visuotiniam narių susirinkimui 2/3 balsų dauguma priėmus nutarimą nutraukti veiklą;

9.2.2. LR įstatymais numatytai institucijai priėmus nutarimą nutraukti bendruomenės veiklą;

9.2.3. likus mažiau nei 3 nariams. Per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą bendruomenė turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

9.3. Visus klausimus, susijusius su veiklos pasibaigimu, sprendžia išrinkta likvidacinė komisija ar likvidatorius.

9.4. Bendruomenės reorganizavimo atveju lėšos ir turtas paskirstomas bendruomenės visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu kartu su nutarimu dėl bendruomenės reorganizavimo, pritarus 2/3 bendruomenės narių.

9.5. Bendruomenės visuotinio narių susirinkimo nutarimu nutraukus bendruomenės veiklą, turtas, likęs patenkinus visus bendruomenės kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, paskirstomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

 

X.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bendruomenės įstatai priimti metų mėn. d. bendruomenės visuotiniame narių susirinkime.

 

 

Bendruomenės pirmininkė .........................................