Pagrindinė mokykla

                                                               ISTORIJA

   Apie mokyklas, veikusias Klovainiuose, duomenys rinkti iš įvairių šaltinių. Štai ką pavyko surasti: 1627 metais prie Klovainių bažnyčios buvo įsteigta parapijinė mokykla. 1781m. Įsteigiama poapygardinė vidurinė mokykla.1821m  mokykloje mokėsi 19 mokinių, 1863m – 25 mokiniai. 1825m Kanauninko D. Stašenskio rūpesčiu pastatytas namas mokyklai. Apie 1897m. minimos daraktorinės mokyklos.

   1908m spaudoje (laikr. „Vienybė“) pasirodė trumpa žinutė, kad nutarta įkurta „Saulės“ skyrių ir  išsiųstas prašymas. 1909m  įvairiuose spaudos leidiniuose  rašyta, kad „ Kauno direkcija „Saulei“ leido atidengti vienaklases mokyklas  Klovainiuose ir Gečiūnuose“. 1910m. „Šaltinyje“ pasirodė žinutė, kad mokyklą „lankė  80  abiejų lyčių vaikų“, o „Saulės“ draugija taipogi išrašo beveik visus lietuviškus laikraščius, kur žmonės gali ateiti ir pasiskaityti“.  1911m  laikraštyje „Balsas“  rašoma, kad mokyklą Klovainiuose lanko apie 60 mokinių. „Yra ir gana augalotų. Ačiū mokytojo E. Kriščiūno triūsui ir didžiam pasišventimui, mokykla užėmė gan platų darbą ir greitu laiku įstengė pritraukti širdis ne tik vaikų, bet ir tėvų“. Taipogi minima, kad užsiėmimai vyksta bute, „mokymo įrankiai visi pagaminti“. 1912m. vietoje „Saulės“ draugijos mokyklos įkuriama valdinė pradinė mokykla (rusų k). Nuo šių metų skaičiuojamas dabartinės mokyklos amžius.  

   1918m. sausio mėn. „Lietuvos aide“ galima rasti tokią mokytojo J. Gobio  informaciją: „prie vietinės liaudies mokyklos, leidus okupacinei valdžiai, atidaryti vakariniai kursai suaugusiam jaunimui; išguldoma lietuvių kalba (gramatika ir rašyba), vokiečių kalba, tikyba, aritmetika, prigimties istorija, geografija ir Lietuvos istorija. <...> Kursus lanko 15 žmonių, moterų ir vyrų.“  Tų pačių metų vasario mėn.  „Lietuvos aide“  randama žinutė, kad „yra atidaromi antri kursai, kurie dirbs tik šventadieniais ir skiriami suaugusiems nemokantiems rašyti.“

   Iš gyventojų pasakojimų žinoma, kad prieš karą keturių skyrių mokykloje dirbo mokytojos - Julija Grikinaitė,  Rimkūnaitė, Apolonija Korsakaitė. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, frontui traukiantis į Vakarus, Lietuvą paliko daugelis šviesuolių. Išvyko ir mokytojos. Bet mokslas nenutrūko, mokykloje liko dirbti Karpis bei A. Bukštaitaitis. 1949 m. mokykla perorganizuota iš pradinės į septynmetę su 5 skyriais bei 120 mokinių. I-IV klasių moksleiviai mokėsi senojoje mokykloje, o V klasė  - iš bažnyčios nusavintoje špitolėje. Tuo metu dirbo mokytojos – Angelė Ribickaitė, Antanina Masiulytė, Legeckaitė. 1950/1951metais atvyko mokytojai – J. Jasaitis, V. Jasinskas ir kt.

   Nuo 1963 mokykla - aštuonmetė. Tais pačiais metais pamokos pradedamos vesti  naujoje mokykloje.

  

                        Mokytojai 1964                                     Mokytojai 19..

   Direktoriai: Antanas Diržys (1949m.), Birutė Čiškevičiūtė (1954m), Jurgis Januška (1954 -1958), Irena Januškienė (1958-1963), Irena Čiapienė (1963 - 1988), Rimantas Čeponis (1988 -2009), Donatas Sireikis (2009 – iki dabar).

 

1995m duris atveria nauja mokykla.

Apie jos veiklą ieškokite http://www.klovainiai.pakruojis.lm.lt

 

Mokyklos adresas: Žalioji 2a, Klovainiai

el.paštas: klovmok@gmail.com

tel.: 842144422