Bendruomenės įstatai

                                             KLOVAINIŲ BENDRUOMENĖS

                                                         Į S T A T A I

 

1.                       Bendroji dalis

1.1.    Klovainių bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, visuomeninė organizacija.

1.2.    Bendruomenė veikia pagal Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą ir šios bendruomenės įstatus.

1.3.    Bendruomenė yra juridinis asmuo. Ji turi anspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose.

1.4.    Bendruomenė gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

1.5.     Bendruomenės būstinė Klovainių miestelis, Pakruojo rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

 

2.                       Bendruomenės veiklos teritorija

2.1.    Bendruomenė veikia Klovainių miestelio ribose. Galimi filialai aplinkiniuose kaimuose, jei to pageidautų Bešonių, Krivaičių, Margių, Šinkaušiškio kaimų žmonės.

 

3.                       Veiklos tikslai

3.1.    Vienyti Klovainių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus.

3.2.    Rūpintis bendruomenės narių ir jų turto saugumu.

3.3.    Organizuoti savitarpio paramą, vykdyti įvairias socialines programas.

3.4.     Rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu, kovoti su gamtos teršimu.

3.5.     Plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą.

3.6.     Skatinti domėjimąsi savo miestelio ir krašto istorija.

3.7.      Vystyti kaimo turizmą ir organizuoti poilsį.

3.8.      Bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis rajone, respublikoje ir už jos ribų.

 

4.       Bendruomenės pareigos ir teisės

4.1.       Bendruomenė privalo:

4.1.1.    Mokėti laiku visus jai priklausomus valstybinius ir vietinius mokesčius.

4.1.2.    Pagal prievoles bendruomenė atsako tik savo turtu.

4.1.3.    Nepažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.1.4.    Nariui pareikalavus, pateikti susipažinti ar kopijuoti metinę bei tarpinę finansinę ataskaitą, tarybos ataskaitas apie bendruomenės veiklą, visuotinio susirinkimo protokolus, narių sąrašus.

4.2.       Bendruomenė turi šias neturtines teises:

4.2.1.    Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

4.2.2.     Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba 

4.2.3.     Organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius.

4.2.4.     Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.

4.2.5.     Būti ieškovu ir atsakovu teismuose, sudaryti taikos sutartis.

4.2.6.     Bendradarbiauti su kitomis panašiomis visuomeninėmis organizacijomis.

4.2.7.     Padėti bendruomenės nariams ginti savo teise ir interesus bei tenkinti socialines reikmes;

4.3.        Bendruomenė turi šias turtines teises:

4.3.1    Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

4.3.2.   Gauti  lėšų  ar  kitokio  turto  iš tarptautinių visuomeninių  organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų.

4.3.3.   Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.

4.3.4.    Steigti fondus.

4.3.5.    Bendruomenė gali turėti ir kitokias civilines teises bei pareigas, jei tai
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams.

 

5.                       Narystė

5.1.      Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pilnametis Klovainių miestelio ar aplinkinių kaimų gyventojas, pateikęs raštišką prašymą bendruomenės tarybos pirmininkui. Tarybos pirmininkas perduoda prašymą svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje. Pareiškimas patenkinamas paprasta tarybos narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, nurodomi jo motyvai. Stojantysis turi teisę apskųsti bendruomenės tarybos sprendimą bendruomenės visuotiniam narių susirinkimui.

5.2.      Narystės bendruomenėje nutraukimas:

5.2.1.   Nariui pareiškus norą išstoti iš bendruomenės

5.2.2.   Nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.

5.2.3.    Nariui pažeidus bendruomenės įstatus.

5.2.4.    Nariui mirus.

5.3.      Bendruomenės narių sąrašai kasmet tvirtinami bendruomenės taryboje.

 

6.                       Narių teisės

6.1.       Dalyvauti bendruomenės visuotiniame susirinkime su sprendžiamojo balso teise.

6.2.       Rinkti ir būti išrinktam į bendruomenės tarybą.

6.3.       Gauti informaciją apie visus bendruomenės renginius ir juose dalyvauti.

6.4.       Naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi.

6.5.       Teikti   klausimus   visuotiniam   narių   susirinkimui   svarstyti,   pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti.

6.6.        Gauti informaciją apie bendruomenės finansinę - ūkinę veiklą.

 

7.                       Narių pareigos

7.1.      Vykdyti bendruomenės įstatų reikalavimus.

7.2.      Dalyvauti bendruomenės veikloje.

7.3.      Vykdyti bendruomenės visuotinio susirinkimo ir tarybos nutarimus.

7.4.      Mokėti nario mokestį.

 

8.                       Bendruomenės valdymas

8.1.         Bendruomenės valdymo organai yra:

8.1.1.      Bendruomenės visuotinis susirinkimas

8.1.2.      Bendruomenės taryba.

 

9.                       Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas

9.1.       Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra jos narių visuotinis susirinkimas ( toliau - susirinkimas). Susirinkimas neturi teisės pavesti vykdyti savo funkcijas tarybai ir kitiems asmenims. Darbuotojai, kurie nėra nariai, gali dalyvauti susirinkimuose patariamojo balso teise.

9.2.        Susirinkimas turi teisę:

9.2.1.      Rinkti Tarybos narius, revizorių arba skirti nepriklausomą ekspertą (auditorių) bendruomenės reikalų tvarkymui patikrinti.

9.2.2.       Tvirtinti bendruomenės pajamų ir išlaidų sąmatą praėjusiems metams ir sąmatos projektą einamiesiems metams.

9.2.3.       Nustatyti balsavimų susirinkimuose tvarką.

9.2.4.        Iškilus nesutarimams, priimti sprendimą dėl asmens priėmimo į bendruomenę ar jo pašalinimo iš bendruomenės narių.

9.2.5.       Tvirtinti bendruomenės darbo nuostatus.

9.2.6.       Priimti nutarimus dėl bendruomenės veiklos klausimų, kurie pavesti tarybai, jeigu to prašo taryba;

9.2.7.       Įgalioti asmenis atstovauti bendruomenę teisme nagrinėjant ginčus tarp bendruomenės ir jos tarybos  arba bendruomenės atstovo.

9.3.        Susirinkimas turi teisę:

9.3.1.      Keisti ir papildyti bendruomenės nuostatus.

9.3.2.     Atšaukti tarybos ir revizorių iš užimamų pareigų.

9.3.3.     Analizuoti tarybos veiklą, finansinių išteklių naudojimą, keisti ir tvirtinti nario mokestį.

9.3.4.     Panaikinti tarybos nutarimus ar tarybos pirmininko sprendimus prieštaraujančius šiems įstatams ar susirinkimo nutarimams.

9.4.        Susirinkimo nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas yra pirmininko balsas.

 

10.                   Bendruomenės taryba

10.1.     Bendruomenės taryba (toliau – taryba) yra bendruomenės valdymo organas, vadovaujantis bendruomenės veiklai tarp bendruomenės narių susirinkimų.

10.2.     Taryba renkama iš septynių tikrųjų narių.

10.3.     Taryba renkama susirinkime slaptu balsavimu, o jeigu susirinkimas nebalsuoja, galima ir atviru balsavimu. Balsuojama atskirai už kiekvieną narį.

10.4.     Taryba yra pavaldi ją išrinkusiam organui ir vykdo visas jai pavestas funkcijas.

10.5.     Taryba renkama ne ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui.

 

11.                   Tarybos teisės ir pareigos

11.1.        Bendruomenės taryba privalo:

11.1.1.     Vykdyti bendruomenės narių susirinkimų nutarimus.

11.1.2.      Rengti bendruomenės planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, ataskaitas, ir kitus dokumentus, susijusius su Bendruomenės veikla.

11.1.3.       Bendruomenės narių susirinkimui nutarus, sudaryti paskolos sutartis.

11.1.4.       Priimti ir šalinti bendruomenės narius.

11.1.5.       Atsakyti už bendruomenės ūkinę - finansinę veiklą.

11.1.6.       Tvarkyti bendruomenės turtą susirinkimo nustatytose ribose.

11.1.7.        Atstovauti bendruomenei teismuose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

11.1.8.       Pateikti tvirtinti metines- finansines ataskaitas susirinkimui.

11.1.9.       Numatytais įstatymo ir įstatų atvejais sušaukti susirinkimą.

11.1.10.      Vykdyti visus bendruomenės įsipareigojimus prieš narius.

11.1.11.      Bendruomenės vardu sudaryti sutartis ir kitus sandorius, skelbti konkursus didesnės apimties rangos darbams.

11.1.12.     Atsiskaito susirinkimui už savo veiklą ir pateikia informaciją, reikalingą susirinkimo dienotvarkės klausimams svarstyti.

11.1.13.    Taryba privalo pateikti revizoriui  arba auditoriui paaiškinimus ir dokumentus.

11.1.14.    Rinktis tarybos posėdžiams ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ( birželio - rugpjūčio mėn. vieną kartą per ketvirtį).

11.1.15.   Svarstyti investicinius projektus, susijusius su bendruomenės veikla.

11.1.16.   Tvirtinti pareigybes, kuriomis gali būti sudaromos darbo sutartys.

11.2.         Taryba turi šias teises:

11.2.1.       Gauti apmokėjimą už atliekamą darbą, jeigu susirinkimas nusprendė, kad šis darbas turi būti apmokamas.

11.2.2.       Rinkti tarybos pirmininką.

11.2.3.       Pasiskirstyti darbo barais tarp tarybos narių.

11.2.4.       Pateikti svarstyti klausimus susirinkimui.

 

12.                    Tarybos pirmininko pareigos ir teisės 

12.1.        Tarybos pirmininkas renkamas dviems metams. Jį renka bendruomenės visuotinis susirinkimas.

12.2.        Tarybos pirmininkas privalo:

12.2.1.      Šaukti eilinius bendruomenės narių susirinkimus.

12.2.2.      Vadovauti bendruomenės veiklai tarp visuotinių bendruomenės susirinkimų.

12.2.3.      Šaukia ir veda bendruomenės tarybos posėdžius, rengia jų darbotvarkę.

12.2.4.      Vykdo tarybos nutarimus.

12.2.5.      Atsiskaito tarybai už savo veiklą.

12.2.6.      Priima ir perduoda tarybai svarstyti pareiškimus dėl įstojimo į bendruomenės narius ir dėl išstojimo iš bendruomenės narių.

12.2.7.      Atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose.

12.2.8.      Tvarko bendruomenės narių sąrašą.

12.3.         Savarankiškai sprendžia organizacinius klausimus susijusius su bendruomenės veikla.

12.4.         Tvirtina iždininko nuostatus ir pareigybines instrukcijas.

 

13.                   Bendruomenės lėšos ir turtas 

13.1.         Bendruomenės nuosavybę sudaro piniginės lėšos, vertybiniai popieriai, kilnojamas ir nekilnojamas turtas. Turtą bendruomenė valdo ir tvarko pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.

13.2.          Bendruomenės lėšas ir turtą sudaro:

13.2.1.       Nario mokestis.

13.2.2.       Juridinių ir fizinių asmenų savanoriški įnašai.

13.2.3.       Įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai pagal abipusio bendradarbiavimo sutartis.

13.2.4.       Kitų teisėtų šaltinių.

13.3.          Bendruomenės turtas ir lėšos naudojami:

13.3.1.       Tarybos programai vykdyti.

13.3.2.       Samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui.

13.3.3.       Kitoms ūkio išlaidoms.

13.3.4.       Lėšų ir turto panaudojimą kontroliuoja ir apie panaudojimo efektyvumą susirinkimą informuoja revizorius, kurį išrenka visuotinis susirinkimas 2/3 balsų dauguma dviems metams.

 

14.                    Bendruomenės likvidavimas

14.1.          Bendruomenės likvidavimo pagrindas gali būti:

14.1.1.       Visuotinio narių susirinkimo nutarimas.

14.1.2.       Teismo sprendimas likviduoti bendruomenę už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

14.2.          Bendruomenė likviduojama steigėjų susirinkime, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip pusė steigėjų.

14.3.          Bendruomenę likvidavus, likvidatorius privalo surašyti likvidavimo aktą, išregistruoti bendruomenę, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

14.4.          Turtas ir lėšos, likę po išlaidų dengimo, padalijamos proporcingai bendruomenės nariams pagal įnašą, mokėtą kiekvieno nario per paskutinius metus.